Kontakt

Městská zeleň, zahrnující parky, uliční stromořadí, zeleň na sídlištích, sadově upravené veřejně přístupné plochy, solitérní stromy, travnaté plochy, květinové záhony, mobilní zeleň, hřbitovy, lesoparky, je důležitou součástí urbanizovaného prostředí.

Květinové záhony před Žerotínským zámkem

Květinové záhony před Žerotínským zámkem


Plochy a prvky zeleně v zastavěném území plní nemálo funkcí, zejména však ekologickou, estetickou, hygienickou, rekreační, psychologickou aj. Mezi ekologické funkce městské zeleně patří snižování teplotních extrémů, zvyšování vlhkosti vzduchu, produkce kyslíku, absorpce látek (CO2, oxidy dusíků, přízemní ozón) a zlepšování hydrologických poměrů ve městě. Podstatný podíl má zeleň také na tlumení hluku z dopravy a průmyslu. Vegetace chrání půdu proti erozi a v neposlední řadě má zeleň přímý vliv na psychickou, mentální i fyzickou pohodu.

Sídlištní zeleň

Sídlištní zeleň

Zeleň ve městech, ve volné krajině je pro svou nenahraditelnou ekologickou, hygienickou i estetickou funkci chráněna řadou právních předpisů. Nejdůležitějšími z nich jsou zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Město Nový Jičín je vlastníkem cca 398 551 m2 ploch veřejné zeleně (pouze území města). Rozloha veřejné zeleně v místních částech činí přibližně 261 694 m2.

Záhon s cibulovinami v lokalitě U Koně

Záhon s cibulovinami v lokalitě U Koně


Údržbu městské zeleně provádějí Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace a ořezy stromů stromolezeckou technikou poptávané arboristické společnosti.

Květinový rondel na ulici Sokolovská

Květinový rondel na ulici Sokolovská

Květinový rondel na ulici Palackého

Květinový rondel na ulici Palackého


Město Nový Jičín stanovuje udržování a ochranu veřejné zeleně Obecně závaznou vyhláškou města Nový Jičín č. 1/2021, o ochraně a udržování veřejné zeleně (viz příloha), kterou se Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.03.2021 usnesením č. 297/14Z/2021 usneslo vydat na základě ust. §10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

https://ekoweb.novyjicin.cz/wp-content/uploads/2023/09/mapa.pdf

Dřeviny

Důležitost stromů ve městě je nenahraditelná Vzrostlá zeleň zajišťuje zvlhčení prostoru, jeho ochlazování, snižuje prašnost, poskytuje stín atd. Stromy patří mezi významnou estetickou složku zastavěného území. Sídlištní zeleň na podzim Stromy a rostliny vůbec jsou dlouhou dobu ceněny pro svoji schopnost "odčerpávat" oxid uhličitý z ovzduší. Procesem fotosyntézy přeměňují sluneční energii tak, aby ji mohly...

Více informací…

Pravidla pro občany pro výsadbu na městských pozemcích

Zájemci o výsadbu květinových záhonů u bytových domů mohou své iniciativy provádět na základě uzavření "Dohody o udržování pozemku ve vlastnictví města Nový Jičín", kterou si mohou vyřídit na Odboru životního prostředí. Kontaktní osoba: Ing. Hedvika Hubáčková. "Pravidla pro aktivity občanů na pozemcích ve vlastnictví města Nový Jičín" schválila Rada města Nový Jičín dne 16.12.2015,...

Více informací…

Trávníky

Trávníky jsou nejrozšířenějším vegetačním prvkem ve veřejné zeleni. Trávníky rozdělujeme podle intenzity údržby – kosené 4x ročně nebo 2x ročně a podle funkce (trávníky parkové, parterové, sportovní, květnaté louky, ostatní travnaté plochy a trávníky podél komunikací). Trávník parkový - trávníky v parcích a ostatních plochách veřejné zeleně Sportovní trávník - trávníky sportovních hřišť Trávník parterový...

Více informací…

Realizace v městské zeleni

Více informací…

Ostatní zeleň

Více informací…