Kontakt

Ve městě Nový Jičín a jeho místních částech je většina obyvatel zásobována vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Individuální zásobování obyvatel z domovních studní je omezeno na jednotlivé stavby situované v okrajových částech zástavby, případně i na historicky zásobované domy ze studní v souvislé zástavbě. Z místních částí má nejvyšší podíl individuálního zásobování část Bludovice, která má napojeno na veřejný vodovod jen 87 % obyvatel. Domovní studny, které byly prokazatelně vybudovány před 01. 01. 1955 a považují se za povolené ve smyslu části první, čl. II  novely pod č. 20/2004 Sb. vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, nejsou evidovány, protože jejich evidence nebyla vyžadována ve smyslu cit. právních předpisů. Evidenci povolených studní na území města Nový Jičín vede vodoprávní úřad od roku 1992. Do konce roku 2021 je jich zaevidováno 172. V roce 2022 byly povoleny v Novém Jičíně a jeho místních částech celkem 3 studny k účelu zásobování  rodinných domů nebo rekreačních objektů vodou.

Vodoprávní úřad v roce 2022 nezaznamenal případy poklesu hladiny podzemní vody v domovních studních na území města v souvislosti se stavem sucha.

Město Nový Jičín a místní části Loučka a Žilina

Nový Jičín vč. částí Loučka a Žilina jsou zásobovány vodou z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu (OOV), napojených na dva nezávislé zdroje povrchové vody, tj. vodárenskou nádrž Šance a vodárenskou nádrž Kružberk tzv. skupinovým vodovodem Nový Jičín. Vodovod provozují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V Novém Jičíně a místních částech Loučka a Žilina je dle předaných údajů majetkové a provozní evidence napojeno na vodovod 99 % obyvatel.

Místní části Bludovice a Kojetín

    Místní část Bludovice je napojena na centrální zdroje OOV, vodovod provozují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V Bludovicích je dle předaných údajů majetkové evidence a provozní evidence napojeno na vodovod pro veřejnou potřebu (z vodojemu Skalky) vodovodem 87 % obyvatel.

    Místní část Kojetín u Starého Jičína je napojena na centrální zdroje OOV. Vodovod provozují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  V Kojetíně je dle předaných údajů majetkové a provozní evidence napojeno na vodovod pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel.

    Místní část Straník

      Místní část Straník je zásobována vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z místních podzemních zdrojů (tří vrtů). Vodovod ve Straníku je ve vlastnictví Města Nový Jičín a je provozován Obcí Hodslavice. Na vodovod je dle předaných údajů majetkové evidence napojeno 94,5 % obyvatel.