Kontakt

Město Nový Jičín a místní části Loučka a Žilina:

Odpadní vody z městské aglomerace a přilehlých lokalit, včetně srážkových vod, jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí na centrální ČOV Nový Jičín, situovanou v Šenově u Nového Jičína. Vyčištěná odpadní voda z centrální ČOV je vypouštěna do řeky Jičínky v Šenově u Nového Jičína. Na centrální ČOV je dle předaných údajů majetkové a provozní evidence napojeno z Nového Jičína a místních částí Loučka a Žilina 97 % obyvatel.

V místních částech Loučka a Žilina jsou prozatím provozovány Městem Nový Jičín i jednotlivé stoky jednotné kanalizace ukončené tzv. volnými výustmi, a to do doby přepojení všech obyvatel na centrální čištění. V místní části Loučka to jsou tři volné výusti a v místní části Žilina čtyři volní výusti. Vypouštění odpadních vod je z těchto volných výustí povoleno na omezenou dobu do 03. 03. 2023. V současnosti je vedeno vodoprávní řízení o prodloužení platnosti povolení k vypouštění z těchto volných výustí. Prodloužení platnosti povolení je podmíněno předložením harmonogramu přepojení odpadních vod z nemovitostí na oddílnou splaškovou kanalizaci ukončenou na centrální ČOV Nový Jičín.

V místní části Loučka eviduje vodoprávní úřad 24 povolených domovních ČOV, v místní části Žilina vodoprávní úřad eviduje 33 povolených domovních ČOV. Rovněž na území samotného Nového Jičína jsou lokality bez odkanalizování na centrální ČOV Nový Jičín (především ulice Revoluční směrem k Bludovicím). Vodoprávní úřad eviduje 10 povolených domovních ČOV na území samotného Nového Jičína bez místních částí.

Místní část Kojetín

  V místní části Kojetín je vybudovaná jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu, ukončená na centrální kořenové ČOV Kojetín, kterou provozuje Město Nový Jičín. Na ČOV Kojetín je dle předaných údajů majetkové evidence napojeno 83 % obyvatel.

  Vodoprávní úřad eviduje v místní části Kojetín 6 povolených domovních ČOV.

  Místní část Bludovice:

   V Bludovicích není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ukončená centrálním čištěním. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně v jímkách na vyvážení a prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod. Vodoprávní úřad eviduje 29 povolených domovních ČOV s vypouštění do vod povrchových, podzemních nebo do jednotné kanalizace.

   Město Nový Jičín má v místní části Bludovice povoleno vypouštění ze dvou volných výustí na omezenou dobu do 03. 03. 2026, další prodloužení povolení k vypouštění nedostatečně čištěných vod je podmíněno koncepčním řešením čištění odpadních vod v místní části.

   Místní část Straník:

    Ve Straníku není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ukončená centrálním čištěním. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně v jímkách na vyvážení a prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod. Vodoprávní úřad eviduje 15 povolených domovních ČOV s vypouštění do vod povrchových, podzemních nebo do jednotné kanalizace. Město Nový Jičín má v místní části Straník povoleno vypouštění ze čtyř volných výustí na omezenou dobu do 13. 10. 2025, další prodloužení povolení k vypouštění nedostatečně čištěných vod je podmíněno koncepčním řešením čištěním odpadních vod v místní části, konkrétně zpracováním koncepce odkanalizování místní části Straník a jejímu předložení vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 31. 12. 2024.