Kontakt

Dotace

Město Nový Jičín v roce 2024 připravuje dotační titul pro zlepšení životního prostředí a to podporu domovních čistíren odpadních vod. Hlavním cílem je zlepšení stavu životního prostředí se zaměřením na ochranu vod na území města Nový Jičín a jeho částech. Po schválení budou na internetových stránkách města Nový Jičín uvedeny podmínky dotace. Marek Blahuš, odbor...

Více informací...

Zásobování vodou

Ve městě Nový Jičín a jeho místních částech je většina obyvatel zásobována vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Individuální zásobování obyvatel z domovních studní je omezeno na jednotlivé stavby situované v okrajových částech zástavby, případně i na historicky zásobované domy ze studní v souvislé zástavbě. Z místních částí má nejvyšší podíl individuálního zásobování část Bludovice, která má napojeno na veřejný vodovod jen...

Více informací...

Odkanalizování

Město Nový Jičín a místní části Loučka a Žilina: Odpadní vody z městské aglomerace a přilehlých lokalit, včetně srážkových vod, jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí na centrální ČOV Nový Jičín, situovanou v Šenově u Nového Jičína. Vyčištěná odpadní voda z centrální ČOV je vypouštěna do řeky Jičínky v Šenově u Nového Jičína. Na centrální ČOV...

Více informací...

Vodní toky

Město Nový Jičín se nachází v povodí vodního toku Jičínka a jejích místních přítoků, tj. zejména levostranného přítoku Grasmanky, pravostranného přítoku Rakovce a levostranného přítoku Zrzávky. Správcem vodních toků jsou Lesy České republiky, s. p. a Povodí Odry, státní podnik.

Více informací...

Vodní nádrže

Vodní nádrž Čerťák Vlastník a provozovatel víceúčelové vodní nádrže na vodním toku Kojetínský potok - Lesy České republiky, s. p. ve IV. čtvrtletí roku 2017 vypustil nádrž z důvodu havarijního stavu výpustného zařízení a provedení udržovacích prací na tomto vodním díle. Opětovné napuštění nádrže proběhlo v roce 2019. Víceúčelová vodní nádrž je využívána k rybochovu,...

Více informací...

Záplavová území

https://www.novyjicin.cz/zaplavova-uzemi/

Více informací...

Povodňové prohlídky

Povodňová komise města Nový Jičín každoročně provádí kontroly vodních toků na území města Nový Jičín, při nichž se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Více informací...