Kontakt

Autovraky

Nakládání s autovraky, tedy s výrobky/vozidly s ukončenou životností se řídí zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a vztahuje se i na jejich podstatné části a odpady z nich vzniklé. Nově zákon upravuje nejen nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností podle směrnice 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností (vozidla kategorie M1, N1 a tříkolové...

Více informací…

Pneumatiky

Na pneumatiky se vztahují povinnosti zpětného odběru výrobků s ukončenou životností (zákon č. 542/2020 Sb.). Občané mohou pneumatiky v obvyklém (přiměřeném množství), bez disků a neznečištěné, odevzdávat ve sběrných místech, kterými jsou prodejci, pneuservisy nebo autoservisy zapojené do kolektivního systému ELTMA. Separační dvory pneumatiky nepřijímají. Mapa sběrných míst je dostupná na webu ELTMA. Autor: Eva...

Více informací…

Stavební odpad

Občané města a místních částí mohou směsný stavební a demoliční odpad v množství 50 kg/rok odevzdávat na separačních dvorech za podmínek stanovených Technickými službami. Nesmí obsahovat nebezpečné složky a pojiva (azbest, eternit, IPA, sádrokarton, heraklit, apod.). Větší objemy stavebního a demoličního odpadu ze stavebních úprav prováděných svépomocí je nutné v maximální míře třídit (cihly, beton,...

Více informací…

Podnikatelský odpad

Podnikatelský/živnostenský odpad vznikající z ekonomické činnosti není odpadem komunálním (byť může mít povahu odpadu z domácností), a proto nepatří do občanských nádob na komunální odpad ani do kontejnerů na tříděný odpad na veřejných stanovištích ve městě. Každý subjekt, při jehož činnosti vzniká odpad, je povinen odpady třídit a odpad, který sám nezpracuje, předat přímo nebo...

Více informací…