Kontakt

Odpady právnických a podnikajících fyzických osob

Právnické a fyzické osoby, jimž z jejich ekonomické činnosti vzniká odpad, jsou povinny odpad třídit a předávat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu a vést průběžnou evidenci vyprodukovaných odpadů (podrobnosti v sekci Nekomunální odpady).

Pokud odpady naplní definici komunálního odpadu podle zákona, zařazují se pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů. Jedná se o směsný komunální odpad a odděleně soustřeďovaný (tříděný) odpad, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Jde o odpad z nevýrobní činnosti, od zaměstnanců, z administrativní činnosti a dále také odpad od dalších nepodnikajících fyzických osob, v případě, že osoba umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám (návštěvníkům, klientům apod.) odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny. V těchto případech bude docházet k produkci papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu a zbytkového směsného komunálního odpadu.
Odpady se zařazují pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů:

  • papír (20 01 01), plasty (20 01 39), sklo (20 01 02), kovy (20 01 40).

Obalové odpady z činnosti právnické a podnikající fyzické osoby se zařazují pod katalogová čísla ze skupiny 15 Katalogu odpadů.

Obalové odpady odložené zaměstnanci nebo návštěvníky provozovny naplňují definici komunálního odpadu a jsou zařazeny pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů.

Biologický odpad jako jsou zbytky potravin, jídla, pečivo, masné výrobky, uzeniny, zelenina, ovoce, slupky apod. od zaměstnanců nebo klientů se zařazuje do příslušného druhu odpadu pod katalogové číslo skupiny 20 Katalogu odpadů:

  • veškerý biologický odpad živočišného i rostlinného původu (20 01 08),
  • biologický odpad rostlinného původu (20 02 01).

Je předpoklad, že určitý objem tohoto odpadu zaměstnanci za směnu / za týden vyprodukují.

S ohledem na metodický pokyn (č. j. MZP/2021/720/3027) je dostačující, pokud je zajištěno oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu. Právnická nebo podnikající fyzická osoba může s rostlinnými zbytky nakládat v režimu předcházení vzniku odpadů, tedy zpracovat je ve svém kompostéru a vzniklý materiál využít pro úpravu svých zelených ploch, nebo rovněž může rostlinné zbytky předávat do komunitní kompostárny. V těchto případech se nejedná o odpad, materiál se nezařazuje do druhu odpadu a nevede se evidence.

Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů u původce

Pokud původce (právnická nebo podnikající fyzická osoba) odděleně soustřeďuje (třídí) svůj komunální odpad např. papír, plasty od zaměstnanců a zároveň při své činnosti produkuje obalové odpady, tak tyto materiálově stejné odpady kategorie ostatní může shromažďovat společně na základě povolení k „upuštění od odděleného soustřeďování“ místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).
Vždy je třeba dodržovat hierarchii nakládání s odpady a k neoddělenému soustřeďování odpadů přistoupit pouze tehdy, kdy odpady jsou následně zpracovány stejným způsobem např. recyklovány a jejich společné soustřeďování nijak neohrozí kvalitu a recyklaci.
Veškerý odpad soustřeďovaný neodděleně na základě povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se zařazuje jako jeden druh odpadu podle Katalogu odpadů. ORP v povolení určí druh odpadu a katalogové číslo, do kterého má být u původce zařazen neodděleně soustřeďovaný odpad, a to ve většině případů podle druhu odpadu, který tvoří největší část hmotnosti soustředěného odpadu, např. v případě převažujících papírových obalů do skupiny 15 (15 01 01), v případě převažujícího komunálního odpadu do skupiny 20 (20 01 01) Katalogu odpadů. Původce zařadí odpad pod druh a katalogové číslo odpadu stanovené v povolení ORP.

Formulář Žádosti o vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

Eva Rusková, 30.01.2024