Kontakt

Důležitost stromů ve městě je nenahraditelná

Vzrostlá zeleň zajišťuje zvlhčení prostoru, jeho ochlazování, snižuje prašnost, poskytuje stín atd. Stromy patří mezi významnou estetickou složku zastavěného území.

Sídlištní zeleň na podzim

Sídlištní zeleň na podzim

Stromy a rostliny vůbec jsou dlouhou dobu ceněny pro svoji schopnost „odčerpávat“ oxid uhličitý z ovzduší. Procesem fotosyntézy přeměňují sluneční energii tak, aby ji mohly využít pro svůj růst a tvorbu semen, ale také spotřebovávají ze vzduchu oxid uhličitý a vypouštějí kyslík, který je pro člověka nezbytný. Vzrostlý strom vyrobí denně takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně pro deset lidí. Zároveň některé dřeviny (např. lípa malolistá i velkolistá, bříza bělokorá nebo bez černý) do svého okolí uvolňují silice, které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky.

Vegetace ve městech působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují jedovatý přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek. Mezi nejefektivnější stromy v záchytu částic patří borovice a cypřiš. Neshazují jehlice, a proto jsou i v zimě schopny zachycovat prachové částice.

Pod stromy lze naměřit až o méně než 3 °C nižší teplotu a v noci naopak teplotu o tři stupně vyšší. To vše pomocí evapotranspirace (proces, kterým se voda z kapalného či tuhého stavu přeměňuje na vodní páru).

Vykácené a vysazené stromy za kalendářní rok 2022

Kácení stromů V období vegetačního klidu od 01.10. do 31.12. 2022 bylo pokáceno včetně vyfrézování pařezů 75 ks stromů, z toho 7 ks z důvodu investičních akcí, 15 ks z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi, 4 ks z důvodu vývratu a jiné havárie (požár, vichřice, aj.) a 49 ks z důvodu špatného zdravotního stavu. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace (dále...

Více informací...

Pasport zeleně – biologické prvky bodové

V pasportu zeleně tvoří biologické prvky bodové hlavně solitérní stromy jehličnaté (cca 3 200 kusů), solitérní stromy listnaté (cca 6 100 ks), stromy ve stromořadí listnaté (cca 1 000 ks) a stromy ve stromořadí jehličnaté (cca 50 ks). Jírovcová alej na ul. Tyršova v kombinaci s květinovou výzdobou Skupinka jehličnanů ve Smetanových sadech Podzim ve...

Více informací...

Prodej úrody ovocných stromů rostoucích v městské zeleni

Občané Nového Jičína mají každoročně možnost využít nabídky sběru ovoce z ovocných stromů rostoucích v městské zeleni na pozemcích ve vlastnictví města Nového Jičína. Zájemci si mohou „Povolení ke sběru ovoce z městských stromů“ vyřídit na odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín. Kontaktní osoba: Ing. Hedvika Hubáčková, dveře č. 305 (Masarykovo nám. 1, 3. patro). Poplatek za...

Více informací...