Kontakt

Výsledky odpadového hospodářství města

Výsledky odpadového hospodářství města Občané města Nový Jičín v roce 2023 vyprodukovali 7.700,45 t odpadu (komunálního a stavebního). Z celkového množství tvořil směsný komunální odpad 45,02 % a objemný 10,73 %. Možnosti systému odpadového hospodářství města, množství a druhy odpadů včetně nákladů a příjmů jsou shrnuty v dokumentu Výsledky odpadového hospodářství města za rok 2023....

Více informací…

Obecně závazné vyhlášky

Více informací…

Nekomunální odpady

Více informací…

Co je součástí odpadového hospodářství města Nový Jičín?

Eva Bártková, aktualizováno 23.08.2023

 • pravidelný vývoz popelnic a kontejnerů podle svozového plánu minimálně 1 x týdně,
 • provoz separačního dvora na Palackého třídě,
 • provoz separačního dvora na ul. Propojovací – s rozšířenou provozní dobou na šest dnů v týdnu,
 • každoroční zvyšování počtu barevně odlišených kontejnerů na využitelné složky odpadu – papír, plasty, sklo bílé a sklo barevné,
 • mobilní sběr nebezpečných odpadů ve všech pěti místních částech (dvakrát ročně),
 • možnost objednání odvozu odpadů (velkoobjemového a BRO) z místa bydliště na separační dvůr za přátelskou cenu (malý kontejner 200 Kč, velký kontejner 400 Kč),
 • pytlový sběr plastů v místních částech,
 • zavedení odděleného sběru nápojových kartónů (společně s papírem),
 • zpětný odběr elektrozařízení (na separačních dvorech pro velké i malé domácí elektrospotřebiče, zařízení IT, spotřebitelská zařízení, hračky, osvětlovací zařízení), zpětný odběr drobného elektrozařízení do červených kontejnerů (NJ + místní části),
 • sběr obnošeného šatstva a obuvi do bílých kontejnerů (NJ + místní části),
 • dotované kompostéry – od roku 2006 akce pro občany (spoluúčast 300 Kč): 2006 – 470 ks, 2007 – 450 ks, 2009 – 300 ks, 2011 – 100 ks, 2013 – 120 ks, 2014 – 500 ks bez spoluúčasti
 • sběr biologicky rozložitelných odpadů (hnědé kontejnery, jednokubíkové vany),
 • úklid černých skládek z veřejného prostranství – pozemků v majetku města a ze stanovišť odpadních nádob (popelnic 110 litrů a kontejnerů 1100 litrů),
 • zajištění odpadních nádob a jejich vývoz při mimořádných akcích pořádáných městem (např.slavnosti města, jarmarky, veletrh, projekt Zelené město,.),
 • tašky na tříděný odpad pro domácnosti, rozdáno více než 8 tis. kusů,
 • ekologická výchova pro školy a školy (např. zajištění soutěží ve sběru elekrozařízení, apod.),
 • odpadní nádoby pro občany k pravidelnému vyvážení – cca 4430 (údržba, opravy, obnova,…),
 • sběr gastroodpadů tj. biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní,
 • sběr jedlých olejů a tuků,
 • sběr kovových obalů,
 • provozování re-use centra tj. místa pro předcházení vzniku odpadů, kde lze nepotřebné věci předat k dalšímu použití – separační dvůr na ul. Propojovací.