Kontakt

Město Nový Jičín se nachází v povodí vodního toku Jičínka a jejích místních přítoků, tj. zejména levostranného přítoku Grasmanky, pravostranného přítoku Rakovce a levostranného přítoku Zrzávky. Správcem vodních toků jsou Lesy České republiky, s. p. a Povodí Odry, státní podnik.