Kontakt

Vodní nádrž Čerťák

Vlastník a provozovatel víceúčelové vodní nádrže na vodním toku Kojetínský potok – Lesy České republiky, s. p. ve IV. čtvrtletí roku 2017 vypustil nádrž z důvodu havarijního stavu výpustného zařízení a provedení udržovacích prací na tomto vodním díle. Opětovné napuštění nádrže proběhlo v roce 2019. Víceúčelová vodní nádrž je využívána k rybochovu, udržování, případně nadlepšování minimálního zůstatkového průtoku v korytě toku pod hrází, k transformaci povodňových průtoků, k akumulaci vody pro odběr lyžařského klubu k zasněžování sjezdovky.

Vodní nádrž Lamberk

Nebeská vodní nádrž je napouštěna přirozeným přítokem z vlastního povodí. Účelem vodní nádrže je extenzivní chov ryb a krajinotvorná funkce. Vlastníkem nádrže je Státní pozemkový úřad Praha. Provozovatelem je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko. V roce 2021 proběhla rekonstrukce nádrže – došlo k vybudování nové trubní spodní výpusti s prefabrikovaným ŽB požerákem a lávkou k požeráku a k vybudování betonového odtokového potrubí s vyústěním do vodního toku Rakovec.

Vodní nádrž Bocheta

VN Bocheta je umístěna na bezejmenném vodním toku IDVT 10215058 – pravostranném přítoku Grasmanky a účelem je extenzivní chov ryb a krajinotvorná funkce.