Kontakt

Údržbu travnatých ploch ve vlastnictví města Nový Jičín zajišťují Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace.

Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém zasedání dne 15.03.2021 usnesením č. 297/14Z/2021 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín č. 1/2021, o ochraně a udržování veřejné zeleně (dále jen OZV 1/2021).

Předmětem této vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování , čistoty a ochrany veřejné zeleně, a to stanovením povinností pravidelných sečí travního porostu. Četnost sečí je stanovena na 4 seče ročně. Celé znění OZV 1/2021 je k dispozici v příloze. Povinnost provádění 4 sečí ročně se týká lokalit, které jsou graficky znázorněny na mapových podkladech, jež jsou přílohou OZV 1/2021 a k dispozici jsou na internetovém odkaze viz níže.

https://ekoweb.novyjicin.cz/wp-content/uploads/2023/09/mapa.pdf

Dále je na území města Nový Jičín vyčleněno celkem 11 travnatých ploch (luční porost), pozemky ve vlastnictví města, kde probíhá seč 2x za rok. Graficky znázorněno v příloze „Travnaté plochy – sečení 2x za rok“

Attachments