Kontakt

Znečišťující látky

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.

Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10, PM2,5 (prachové částice) a benzo[a]pyrenem zůstává jedním z hlavních problémů zhoršujících kvalitu ovzduší ve městě Nový Jičín. Vyšší hodnoty prachových částic a benzo[a]pyrenu se vyskytují zejména v chladném období roku a jsou důsledkem emisí z vytápění v kombinaci se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Zvyšující se doprava představuje další závažný zdroj znečištění prachovými částicemi.

Základní povinnosti provozovatele kotle nebo topidla na pevná paliva vyplývající ze zákona

  • Provádět pravidelně nejméně jednou za 3 roky kontrolu technického stavu a provozu u kotlů a topidel s napojením na teplovodní soustavu vytápění a na vyžádání předložit doklad o jejím předložení. Kontrolu vám provede technik proškolený výrobcem vašeho zařízení, kterého si můžete vyhledat zde: https://ipo.mzp.cz/ a pomocí zde uvedených kontaktů si kontrolu objednat. Pokud je technik pro vaše zařízení příliš daleko a jím provedená kontrola by byla dražší než aktuálně stanovený limit (1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídící jednotky, 1848 Kč bez DPH s řídící jednotkou), můžete využít technika jiného výrobce. Nejprve však musíte získat vyjádření výrobce, že není schopen vám svého technika v rámci uvedeného finančního limitu zajistit. Vyjádření technika lze získat prostřednictvím výše uvedeného odkazu.
  • Provozovat nejpozději od 1.9.2024 pouze kotle 3. a vyšší třídy – zda právě vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při povinné pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu tohoto zařízení.
  • Topit pouze takovým palivem, které určil výrobce zdroje, a to jak pokud jde o druh, tak i jeho kvalitu.
  • Nespalovat odpad!
  • Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce.
  • Mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků, pokud je výrobce vyžaduje – akumulační nádoba, dochlazovací smyčka apod.
  • Provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje nebo úpravě komína a provádět pravidelně kontrolu spalinové cesty kominíkem.

Aktuální stav znečištění ovzduší

údaje Českého hydrometeorologického ústavu

Index kvality ovzduší: https://www.chmi.cz/?tab=2

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek – stanice Studénka: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide3/mp_TSTDA_CZ.html