Kontakt

Podnikatelský/živnostenský odpad vznikající z ekonomické činnosti není odpadem komunálním (byť může mít povahu odpadu z domácností), a proto nepatří do občanských nádob na komunální odpad ani do kontejnerů na tříděný odpad na veřejných stanovištích ve městě.

Každý subjekt, při jehož činnosti vzniká odpad, je povinen odpady třídit a odpad, který sám nezpracuje, předat přímo nebo prostřednictvím dopravce do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady. Předávání odpadu je nutné mít zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem a být schopen toto prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.).

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která umožňuje ve své provozovně zákazníkům nebo zaměstnancům odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí zajistit jeho třídění, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad.

V případě ukončení činnosti je původce odpadu povinen před ukončením činnosti provozovny předat odpady do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci za každý druh odpadu, který při jeho činnosti vzniká a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let. Původce odpadů, který v uplynulém kalendářním roce vyprodukoval nebo nakládal s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Hlášení se zasílá prostřednictvím integrovaného plnění ohlašovacích povinností www.ispop.cz.

Eva Rusková, 18.12.2023