Kontakt

Příloha g) Výsledky pedologického průzkumu

Fotografie zachycuje pohled na kopanou sondu z vpovzdálí.

K žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je zapotřebí předložit přílohy, mezi které patří výsledky pedologického průzkumu. Pedologický průzkum může být zahrnut v rámci hydrogeologického průzkumu, nebo zhotoven profesionálně firmou. Pro drobné stavby a rodinné domy je však možné předložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vlastnoruční kopanou půdní sondu, která tuto přílohu naplňuje.

Jak na kopanou sondu:

 • Umístění:
  Z výkresu stavby zvolte vhodné místo ležící pod stavbou, nebo pokud tak nelze učinit, jinde na pozemku na kterém se stavba bude realizovat.
 • Velikost:
  Minimální rozměr kopané sondy je 2 x 3 šířky zahradního rýče, který je zároveň ideálním nářadím pro zhotovení kopané sondy. Tento rozměr je stanoven na základě pohodlného odečtu hloubky orniční vrstvy. V případě, že se na pozemku vyskytuje vysoký orniční horizont, je zapotřebí kopanou sondu dále zvětšit pro snadnější hloubení k hranici podorničí.
 • Hloubka:
  Nejdůležitější rozměr kopané sondy je hloubka. Je nutné vyhloubit kopanou sondu do takové míry, než bude zřetelný rozdíl v jednotlivých půdních horizontech. Jinými slovy, je potřeba se dostat na podorniční vrstvu, která má zpravidla mírně odlišnou zrnitost a hlavně odstín zabarvení, než ornice samotná. V případě nálezu navážky stavební suti, nebo kamenného podloží je nutné tuto skutečnost zachytit při pozdějším zdokumentování.
Fotografie zobrazuje vykopanou půdní sondu s odstupem, nalézá se na ní zahradní rýč a travní drny spolu s vykopanou hlínou a samotnou sondu.
Fotografie zobrazuje doporučené rozměry kopané sondy o velikosti přibližně 2 krát 3 šířky zahradního rýče.

Měření

Důležitým předpokladem pro správné odečtení hloubky ornice, je zvolení vhodného měřidla a počasí. K měření je nejvhodnější skládací nebo svinovací metr, méně vhodné jsou předměty každodenního použití, ze kterých lze jednoznačně rozpoznat jejich rozměr (propiska, pravítko, bankovní karta) a nevhodné jsou předměty, které zakrývají měřenou plochu (kancelářský papír s vyznačením hloubky ornice tužkou, lopata). Výběr vhodného počasí je taktéž podstatný. Za slunného dne je nutné dokumentovat osvícenou stranu kopané sondy, během oblačnosti je někdy zapotřebí přisvítit na měřidlo tak, aby byly z fotografie čitelná čísla. Za deštivého počasí hrozí během hloubení kopané sondy smytí hranice orniční vrstvy do podorničí a naopak, takže následné měření není příliš přesné.

Nejpodstatnější je odečet hloubky ornice kolmým pohledem na měřidlo od spodní hranice orničního horizontu.

Častým úkazem je měření ode dna kopané sondy, které je méně vhodné, avšak pokud máte pochybnost nad správným určením orniční vrstvy, slouží takto předložené měření pro následné posouzení správního orgánu.

Na obrázku je zachyceno měření mocnosti ornice uvnitř kopané půdní sondy a zobrazuje jak by taková sonda měla vypadat.
Fotografie zobrazuje vyfocenou půdní sondu z nevhodného úhlu a s metrem zabořeným do dna sondy.

Lokalizace kopané sondy v mapě

Hotovou kopanou sondu je možné zaznačit jak do výkresu stavby (ideálně do výkresu vynětí ze ZPF), tak do mapového podkladu pomocí souřadnic GPS. Pro druhý případ je zde jednoduchý návod jak zjistit souřadnice kopané sondy v terénu.

 1. Otevřete mapový portál www.mapy.cz.
 2. Najděte v mapě místo stavby.
 3. Klikněte na Nástroje ve spodní části obrazovky.
 4. Vyberte příkaz Vytvořit vlastní body.
 5. Umístěte vlastní bod kliknutím do mapy v místě, kde byla zhotovena kopaná sonda.
 6. V pravé části obrazovky se objeví Nový bod, pod kterým jsou uvedeny GPS souřadnice.
 7. Uložte souřadnice do doprovodné dokumentace, nebo pomocí Výstřižků ve Vašem počítači uložte celou mapu i s vytvořeným bodem.

Výsledná dokumentace pedologického průzkumu

Dokument níže znázorňuje, jak by výsledný pedologický průzkum mohl vypadat. Není to však podmínkou, jelikož ve většině případů navazuje pedologický průzkum na další přílohy žádosti, jako je bilance skryté ornice a výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF.