Kontakt

Občané města a místních částí mohou směsný stavební a demoliční odpad v množství 50 kg/rok odevzdávat na separačních dvorech za podmínek stanovených Technickými službami. Nesmí obsahovat nebezpečné složky a pojiva (azbest, eternit, IPA, sádrokarton, heraklit, apod.).

Větší objemy stavebního a demoličního odpadu ze stavebních úprav prováděných svépomocí je nutné v maximální míře třídit (cihly, beton, tašky a keramické výrobky, atd.) a odevzdávat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. Předání tohoto odpadu v odpovídajícím množství je nepodnikající fyzická osoba (původce odpadu) povinna mít zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem.

U stavebních a demoličních odpadů vznikajících při činnosti více osob nebo na základě smlouvy (stavební firmou), je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká.

Eva Rusková, 18.12.2023