Kontakt

Pravidla pro naplňování obecního systému odpadového hospodářství, schválená Radou města Nový Jičín, doplňují obecně závaznou vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství:

 1. Občané města Nový Jičín včetně místních částí mohou na OŽP požádat o přidělení odpadní nádoby. Formulář lze najít na webových stránkách města, případně získat na OŽP.

Zdůvodnění: Město nastavilo obecně závaznou vyhláškou obecní systém odpadového hospodářství podle § 59 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění pro splnění povinností původce odpadu.  Pro soustřeďování směsného komunálního odpadu určilo povinnost odkládat jej do popelnic nebo kontejnerů, které jsou obvykle umístěny v blízkosti obydlí žadatele.

 1. Obec určí stanoviště sběrné nádoby na pozemku ve svém vlastnictví.

Zdůvodnění: Žadatel musí akceptovat navržené místo, pokud se nepostupuje podle pravidla č. 3. Umístění sběrné nádoby nelze vždy provést v blízkosti bydliště žadatele. Město nevlastní veškeré pozemky na území města, proto je nutno akceptovat i větší pochůzkovou vzdálenost. Nutno upozornit na skutečnost, že zákon o odpadech umožňuje obci stanovit místo, a tím může být i nádoba na separačním dvoře; v případě umisťování nádob v blízkosti obydlí se sice jedná o zavedenou praxi, která je však z hlediska zákona nadstandardní službou; stejně také získání odpadní nádoby není nárokovou položkou.

 1. Žadatel může navrhnout umístění sběrné nádoby na jiný pozemek, a to se souhlasem vlastníka, případně může nádobu umístit na svůj pozemek. Nutno respektovat pravidlo, že nádoby nesmí být dlouhodobě umístěny na chodnících a místních komunikacích; to lze akceptovat pouze v den pravidelného svozu.

Zdůvodnění: Jak je výše uvedeno – viz  pravidlo č. 2, ne vždy je možno umístit sběrnou nádobu na pozemku města v blízkosti pobytu žadatele, v takovém případě může žadatel navrhnout i jiné varianty.

 1. Občané mohou na OŽP požádat o přidělení standardní odpadní nádoby, a to v poměru 5 osob/1 popelnice o objemu 110 l, a dále pak v poměru 23 – 46 osob/1 kontejner o objemu 1 100 l. Nádoby jsou v tomto režimu pořizovány na náklady obce.  OŽP může v ojedinělých případech stanovit výjimku, musí se však jednat o závažné důvody – zdravotně postižený člen domácnosti apod.).

Zdůvodnění: Ustálenou praxí a kontrolami bylo zjištěno, že při pravidelných týdenních svozech odpadních nádob (např. o objemu 110 l), je toto množství postačující; stanovení množství osoba/objem je zároveň motivací k třídění odpadů, občané vhodným tříděním snižují množství SKO ukládaného na skládky – toto omezení zároveň snižuje náklady na odpadové hospodářství obce; v kompetenci OŽP  je rozhodování o udělení výjimky např. pro zdravotně postiženého občana.

 1. Prostá výměna nefunkční sběrné nádoby (tzv. kus za kus) se provádí prostřednictvím Technických služeb města, příspěvkové organizace (dále jen TSM), původní nádoba je ze stanoviště odvezena a na místo přistavena funkční nádoba.

Zdůvodnění: Prostou náhradou nefunkční nádoby nedochází k navyšování kapacity ani finanční náročnosti systému, proto není nutné žádat o výměnu prostřednictvím OŽP.

 1. Všechny nádoby, u nichž se realizuje nebo plánuje vývoz prostřednictvím TSM, musí být označeny QR kódem, který je při vývozu vždy snímán, data jsou shromažďována pro další řízení nakládání s komunálním odpadem. Vyřazení nádoby se vždy zaznamená také do elektronického systému. U hnědých nádob na BRKO jsou QR kódy snímány pouze při vývozu TSM, svoz zajišťovaný ASOMPO evidují pracovníci svozové společnosti. Nádoby nesmí být bez sejmutí QR kódu vyvezeny, v případě technické závady je do elektronického systému vývoz vložen ručně a je o tom nejpozději do 3 pracovních dnů informován OŽP.

Zdůvodnění: Z hlediska sledování počtu vývozů jednotlivých sběrných nádob a jejich naplněnosti a možnosti další optimalizace počtu nádob byly zavedeny QR kódy a jejich snímáním při vývozu jsou získávána potřebná data. Město má plně pod kontrolou svoz odpadů i pro případ jakékoli reklamace ke svozu za strany občanů.

 1. Občané se podílí na rozvoji sběrné sítě tříděného odpadu – mohou OŽP navrhovat místa pro doplnění nádob na tříděný odpad např. plast, sklo, papír, biologicky rozložitelný odpad….

Zdůvodnění: Občané jsou nezastupitelným partnerem při tvorbě odpadového hospodářství města, jejich návrhy jsou prověřeny a v případě možnosti (např. nalezení vhodného místa, absence nebo nedostačující kapacitě) dochází k rozšíření vytipovaných lokalit.

 1. Občané města mohou v případě velkoobjemových a biologicky rozložitelných odpadů požádat na Technických službách města Nového Jičína, příspěvkové organizace o zajištění jejich odvozu (přistavení kontejnerů na objednávku za poplatek ve výši 200 Kč/1 m3 kontejner nebo 400 Kč/7 m3 kontejner. Objednání a úhrada paušálního poplatku předem za přistavení a odvoz odpadů se provádí přímo u Technických služeb města Nového Jičína, střediska odpadů, tel. č.: 556 764 835 nebo elektronicky na https://www.tsnj.cz.

Zdůvodnění: Tato služba je občanům poskytována jako náhrada za zrušený harmonogram svozu velkoobjemových odpadů. Uvedený způsob je rovněž využitelný pro sběr biologicky rozložitelného odpadu, naopak se nevztahuje na nakládání se stavebním a nebezpečným odpadem. Ke zrušení pravidelného harmonogramu (2 x ročně) došlo z důvodu plnění kontejnerů nevhodnými odpady, občané nerespektovali stanovené druhy a do van ukládali mimo jiné i nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení (např. televizory, které byly poškozeny při vhozu, případně vhozením dalších odpadů). Takto smíchaný odpad nelze předat do zařízení a jeho přetřídění není reálné. Po zkrácení přistavované doby s povinnou obsluhou kontejnerů pracovníkem TSM neúnosně stouply náklady na vyvezení 1t odpadu.

 1. Občané místních částí mohou 2 x ročně využívat svoz nebezpečných odpadů.

 Zdůvodnění: Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu v rámci komunálního odpadu lze řešit s odkazem na umisťování nebezpečných odpadů na sběrných dvorech (na ulici Palackého a Propojovací), z důvodu zajištění většího komfortu pro obyvatele místních částí byla tato akce zachována i po zřízení SD.

 1. TSM budou kontejnery dočasně přistavované na Masarykovo náměstí z důvodů kulturních, sportovních či jiných akcí pořádaných městem uklízet nejpozději následující den po skončení akce, současně zajistí úklid odpadků případně pohozených na ploše, v podloubí a přístupových ulicích

Zdůvodnění:  V době mimo konání akce není nutné historické náměstí vybavovat navýšenými kapacitami odpadních nádob zejména z estetických důvodů. Pokud by bylo neekonomické odvážet nádoby v krátkém časovém úseku pro akce následné, je možné nádoby dočasně uložit mimo exponovaná místa kolem náměstí (např. stávající ohrádky, prostor u veřejných WC apod.). V turistické sezóně je zbytečné umisťovat na náměstí nevyužitelnou kapacitu pro odložení odpadů. Na problém opakovaně poukazovali občané, návštěvníci i pracovníci jiných útvarů města.

 1. Vzhledem k tomu, že na pneumatiky se vztahují povinnosti pro zpětný odběr dle zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, nejsou tyto přijímány na separační dvory.

Zdůvodnění: Výrobce pneumatik je povinen prostřednictvím posledních prodejců na vlastní náklady písemně informovat konečné uživatele o

a) požadavku, aby odpadní pneumatiky nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených v souladu s tímto zákonem, a

b) způsobu zajištění zpětného odběru.

Autor: Eva Rusková, 08.06.2023