Kontakt

Nakládání s autovraky, tedy s výrobky/vozidly s ukončenou životností se řídí zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a vztahuje se i na jejich podstatné části a odpady z nich vzniklé.

Nově zákon upravuje nejen nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností podle směrnice 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností (vozidla kategorie M1, N1 a tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorových tříkolek), ale i nakládání s ostatními vozidly, které se staly odpadem.

Každý, kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností, je povinen toto vozidlo předat pouze osobám, které jsou oprávněné ke sběru takovýchto vozidel.

Jejich aktuální přehled získáte na stránkách Ministerstva životního prostředí: https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight.

Vlastník ostatních vozidel s ukončenou životností je povinen zpracovat takovéto vozidlo v souladu se zákonem o odpadech aj. právními předpisy, pokud je k tomu oprávněn, nebo je rovněž musí předat oprávněné osobě.

Některé části vybraných či ostatních vozidel s ukončenou životností (elektrozařízení, baterie, akumulátor, pneumatiky) mohou být rovněž odevzdány v rámci zpětného odběru podle tohoto zákona.

POZOR!

Za předání autovraku neoprávněné osobě (např. provozovateli sběrných surovin, který není oprávněn přijímat autovraky) nebo za jiné nakládání s autovrakem v rozporu se zákonem o výrobcích s ukončenou životností, hrozí fyzické osobě pokuta až 100.000 Kč, právnické osobě či fyzické osobě podnikající až 1.000.000 Kč.

Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností

Provozovatel zařízení (oprávněná osoba) je povinen převzít všechna vozidla s ukončenou životností, včetně jejich částí. Bezplatně pak přebírá vozidla s ukončenou životností, která obsahují všechny podstatné části a neobsahují přidaný odpad.

Podstatnou částí autovraku se rozumí karoserie nebo rám vozidla vybavený identifikačním číslem vozidla (VIN), dveře, blatníky a kapoty, hnací a převodový mechanismus s příslušenstvím, nápravy, kola včetně pneumatik, autobaterie, elektroinstalace včetně ovládacích a bezpečnostních prvků a dalších přístrojů, sedadla, katalyzátor a vnější osvětlení podle homologace.

Provozovatel (bezúplatně) vystaví potvrzení o převzetí, jestliže bylo odevzdáno alespoň neúplné vozidlo (= alespoň karosérie nebo rám s označením identifikačního čísla VIN, převážná část vybavení interiéru a motor).

Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností = doklad o ekologické likvidaci je potřeba pro zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel.

POZOR!

Do 10 dnů od předání vozidla k ekologické likvidaci (obdobně i u zničení či zániku vozidla) je vlastník vozidla povinen požádat o zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel. Registrační úřad si ověří odevzdání vozidla s ukončenou životností oprávněné osobě prostřednictvím informačního systému ke sledování toků vybraných autovraků. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Eva Rusková, 18.12.2023